WAT DOE IK

Vragen die me bereiken:

 

“We zien sinds de invoering vanPassend Onderwijs een toename van gedragsproblemen en moeilijke groepen. Hoe gaan we hiermee om? Wil je eens komen kijken en praten, en mogelijk trainen, co-teachen of coachen?”

 

“We hebben steeds meer te maken met eisend gedrag van ouders. Hoe verbeteren we onze wederkerige samenwerkingmet ouders en realiseren we educatief partnerschap? 

 

“Hoe kunnen we de betrokkenheid, het verantwoordelijkheidsgevoelen heteigenaarschap van onze leerlingen vergroten?”

 

“In mijn team komt een leerkracht terug na een burn out. Ik gun haar goede coaching en begeleiding, en word zelf ook graag betrokken hoe ik als leidinggevende vanuit een systemische blik op het geheel meer voor haar kan betekenen.”

 

“Wij willen handelingsgericht werken en afstemmen op alle onderwijsbehoeften. Hoe doen we dat binnen ons al zo volle programma en onze volle groepen?”

 

“We gaan werken met een nieuwe structuurwaarin leerkrachten gaan werken in leerteams. Talenten, passies en specifieke expertise van leerkrachten worden  beter benut. Leerkrachten gaan ook meer samen lessen voorbereiden en nabespreken om de kwaliteit van het leren te vergroten. Wil je ons hierbij begeleiden?”

 

Doelgericht handelen, kinderen meer zelfstandig laten werken, eigenaarschap ontwikkelen; ik krijg het niet vertaald naar mijn dagelijkse praktijk. Kom je kijken en mee-denken?”

 

“Simone, mijn leerkrachten klagen over grote werkdruk. Ze praten soms zo negatief over ouders en leerlingen. Mopperend als Statler en Waldorf. Hoe krijg ik ze mee? Hoe krijg ik de balansterug ? Hoe maken we de slag naar een meer professionele teamcultuur?

 

“Mogen we ook nog onze grenzen aangeven of moeten we nu alles kunnen?”

 

Teambreed arrangeren, onze OT’s verbeteren, regie voeren op  en leiding geven aan het handelingsgericht werken & arrangeren, leerlingen beter betrekken, de samenwerking met de ouders en externe expertise verbeteren, niet met 14 man rond de tafel, dát soort vragen hebben wij als directies. Wil je ons directie-beraad op deze vragen nascholen en vervolgens onze schoolleiders op hun eigen scholen maatwerk bieden met coaching, training en advies?”

 

Met schoolBEgeleiders en adviseurs Passend Onderwijs van samenwerkingsverbanden PO en VO werk ik aan:

 

“Hoe kan ik scholen zo begeleidendat ik hun werk niet overneem en dat de school eigenaar van zijn eigen proces blijft?”

 

“Hoe ondersteunen we scholen bij het proces van arrangeren? Hoe bereiken we daarmee ook deleerkrachten?”

 

“We willen onze beïnvloedingsvaardigheden versterken en onze kennis vergroten rondom communicatie. Kom je ons trainen?”

 

Dit kan ik in deze en andere gevallen voor u betekenen 

Hieronder vindt u een overzicht. Per opdracht stem ik met u verwachtingen, doelstellingen, knelpunten, speciale aandachtspunten, duur, inhoud, vorm en intensiteit af. Zie hiertoe ook de werkwijze. Uitgangspunt is dat deelnemers aan trainingen minimaal een HBO-denkniveau hebben.

 

Ik voorzie niet in trainingen ‘werken met groepsplannen‘. Wel werk ik met schoolteams aan goed onderwijs volgens een deugdelijk plan, waarbij het vakmensschap van de leerkracht centraal staat.

In alle bijeenkomsten werkt het 7-uitgangspunten-denkkader van Handelingsgericht Werken als een kwaliteitsmatrix. Inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over goed onderwijs en de relatie tussen leren en gedrag en good-practice-praktijkervaringen worden nadrukkelijk gezocht en benut.

Bekijk ook Opdrachtgevers of  wat anderen over mij zeggen.